top of page
Репозитарій навчальної літератури
Посібник «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства»  (є у бібліотеці)

Анотація

У навчальному посібнику представлено питання етіології, патогенезу, класифікації, клініки, діагностики, лікування шизофренії та психозів шизофренічного спектру. Особлива роль приділена клініці, діагностиці та перебігу продромального періоду шизофренії. Описана загальна психопатологія і діагностичні критерії шизофренії, шизотипический і маячних розладів, а також наслідків хвороби – ремісій, дефектних станів і функціонального відновлення пацієнтів. Представлений нові підхіди до одужання хворих на шизофренію (концепція «recovery») і проблема стигматизації людей з психічними розладами. Визначено основні принципи біологічного лікування і психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію. Описано широкий ряд сучасних медикаментів, які використовуються для лікування шизофренії, представлена ​​їх класифікація, режим дозування, проведена порівняльна характеристика клінічних ефектів антипсихотичних препаратів і спектр їх побічних явищ. Представлена ​​інтегративна модель реабілітації, особливості психотерапії хворих на шизофренію, наведені новітні технології психотерапевтичного втручання.

Посібник рекомендовано для самостійної роботи лікарів-інтернів, лікарів-курсантів факультетів (закладів) післядипломної освіти та студентів вищих навчальних медичних закладів.

Анотація

У навчальному посібнику представлені сучасні теоретико-практичні основи і проаналізовані правові та медико-соціальні аспекти біомедичної етики, біобезпеки, медичної деонтології і психології професійної діяльності лікаря, розглянуті теоретичні основи нооетики. Перебуваючи на стику філософських, релігійних, психологічних, правових та етичних проблем сучасної медицини і біології, біоетика вирішує проблематику, пропускаючи її через морально-етичний фільтр, на чолі якого лежить визнання особистості людини як найвищої цінності. Запропоновані нові підходи до розуміння цінності людського життя, гідності і автономії від моменту зародження життя до смерті, проблем біоетики та біобезпеки в різних медичних спеціальностях, при використанні новітніх біотехнологій генної інженерії, генної терапії, трансплантології, репродуктивних технологій, клонуванні людини, проведенні наукових досліджень і випробувань медичних препаратів. Проаналізовано медико-соціальні, етичні та юридичні аспекти ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та інші тяжкі захворювання, а також проблеми евтаназії, суїциду та реанімації. Розглянуто концепція біобезпеки та її забезпечення при використанні генетично модифікованих біотехнологій і впливу навколишнього середовища, а також проблема біотероризму.

Навчальний посібник складено в контексті нових вимог до підготовки спеціалістів медичного і фармацевтичного профілів і призначено для підготовки магістрів медицини ВНЗ III-IV рівнів акредитації за спеціальностями «медицина», «стоматологія», «медична та психологічна реабілітація», «фармація», аспірантів, практичних лікарів і фармацевтів, а також всіх фахівців, які зацікавлені морально-етичними проблемами в сфері охорони здоров'я.

Посібник «Біоетика»    (є у бібліотеці)
МКБ-10
Посібник Жаріков Н.М.
«Психіатрія, наркологія»

Рекомендована література

 

Базова

 

1.  Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І. Пропедевтика психіатрії. – Харків: Регіон-інформ,        2003.

2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Григорова І.А. Наркологія. – Харків: Регіон-інформ, 2003.

3. Г.Т.Сонник, О.К.Напрєєнко, А.М.Скрипніков. Психіатрія. – К.: Здоров’я. – 2004.

4. Каплан Г., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – М.: Медицина, 2002.

5. Абрамов В.А., Ряполова Т.Л. та ін. Загальна психіатрія. Навч.посібник. – Донецьк. – 2010 – 98с.

6. Жариков Н.М. Психиатрия. – М.: Медицина, 1999. – 450 с.

7. Руководство по психиатрии. Под редакціей Тиганова А.С. – М.: Медицина, 1999. – 560 с.

8. Напрєєнко О.К. Психіатрія. Підручник. – Київ, 2000. – 545с.

9. Осокина О.И. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства / Учебное пособие. – Краматорск: Каштан, 2016. – 280 с.

10. Психіатрія. – Під ред. О.К.Напреєнка. – Київ: Здоров’я, 2006.

11. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: Медицина, 1995.

12. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. - М.: «Медицина», 2000. - 496 с.

13. Антропов Ю.А. Основы диагностики психических расстройств. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-384с.

14. Снежневский А.В. Психиатрический диагноз // Психиатрия. – 2009. - №2. – с. 68-74.

15. Снежневский А.В. Шизофрения. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 196с.

 

 

Допоміжна

 

 1. Авруцкий Г.Я., Недува А.А. Лечение психически больных. – М., Медицина, 1983. – 530с.

 2. Бачериков Н.Е. Клиническая психиатрия. – Киев, 1989. – 420с.

 3. Клиническая психиатрия. – Учебное пособие (под ред. проф.  В.А.Абрамова). – Донецк, 1998. – 97с.

 4. Березин С.В., Лисецкий К.С., Орешникова И.Б. (под ред.) Предупреждение подростковой и юношеской наркомании. - М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2000. - 256 с.

 5. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов. - В 2-х т. -Воронеж, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. - Т.1. - 480 с; Т.2. - 448 с.

 6. Болдырев А.И. Психические особенности больных эпилепсией (43-летний опыт изучения и лечения больных эпилепсией). - М.: "Медицина", 2000. - 384 с.

 7. Брагин Р.Б. Особенности возрастных характеристик студентов-медиков и врачей интернов. // Всеукраинская научно-практическая конференция "Проблемы медицинского и фармакологического образования и пути повышения качества подготовки врачей и фармацевтов в Украине". - Х-в, 2003.-С.5-7.

 8. Брагин Р.Б. Психиатрический и наркологический аспекты употребления листьев ката. Монографія. – Х.: «Пегас». 2009. – 276 с.

 9. Бремс К. Полное руководство по детской психотерапии / Пер. с англ. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. - 640с.

 10. Бурно М. Клиническая психотерапия. - М.: Академический Проект, ОППЛ, 2000.-719 с.

 11. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопатология: Пособие для врачей. - Ростов н/Д.: Изд-во ЛРНЦ "Феникс", 1998. -416 с.

 12. Вегетативные расстройства: Клиника, лечение, диагностика. / Под ред. А.М. Вейна. - М.: Медицинское информационное агентство, 2000. - 752с.

 13. Гельдер М., Гэт Д., Мейо Р. Оксфордское руководство по психиатрии / Пер. с англ. - В 2-х т. - К.: "Сфера", 1997. - Т.1. - 300 с; Т.2. -436 с.

 14. Гончаров В.Є. Застосування надвисокочастотного електромагнітного поля в комплексному лікуванні шизофренії: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. - X., 2002. - 20.

 15. Гофман А.Г.  Психиатрия. Справочник практического врача М.: МЕДпресс-информ, 2010г., 2-е издание. – 608с.

 16. Дежарле Р., Физенберг Л., Гуд Б., Кляйнман А. Охрана психического здоровья в мире: Проблемы и приоритеты в развивающихся странах / Пер. с англ. - К.: Сфера, 2001. - 575 с.

 17. Детская и подростковая психиатрия. Клинические лекции для профессионалов; Под ред. Шевченко Ю.С. ; 2011 ; МИА

 18. Дроздов А.А., Гейсоер Е.В. Психиатрия: конспект лекций. – М.: ЭКСМО, 2008. -160с.

 19. Долуда СМ. Сучасні форми шизофренії у віковому аспекті (діагностика, клініка, патогенез у підлітків та дорослих): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. - X., 2006. - 38 с

 20. Дубенко А.Е. Эпилепсия у лиц пожилого возраста: особенности клиники, диагностики и терапии - Нейро News №2/1, 2010 стр. 22-28.

 21. Европейская конвенция по правам человека. - Рим, 4.11.1950 // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. - К.: Вид-во "Сфера", 1999. - С. 212-229.

 22. Евсегнеев Р.А. Психиатрия для врача общей практики. - Минск: "Беларусь", 2001.-427 с.

 23. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия: Учебник. - М.: Медицина, 2000. - 544 с.

 24. Жмуров В.А. Клиническая психиатрия. Медицинская литература от издательства: Джангар. 2010г.-1272с.

 25. Завилянский И.Я., Блейхер В.М., Крук И.В., Завилянская Л.И. Психиатрический диагноз. - К.: Выща шк., 1989. - 311с.

 26. Закон України "Про психіатричну допомогу". - К.: Сфера, 2000. - 50 с.

 27. Закони України про охорону здоров'я: Збірник нормативно-правових актів. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 464 с.

 28. Зиглер Э., Ходапп Р.М. Понимание умственной отсталости / Пер. с англ. - К.: Сфера, 2001.-360 с.

 29. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей: Руководство для врачей. - СПб.: «Питер», 2000. - 512 с.

 30. Исмуков Н.Н. Без наркотиков: программа предупреждения и преодоления наркотической и алкогольной зависимости. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 384 с.

 31. Каменецкий В.К. Паркинсонизм. - СПб.: «Питер», 2001. -416 с.

 32. Кандинский В.Х. О псевдогаллюцинациях. - М.: Мед. книга, 2001. - 157с.

 33. Карлинг П.Дж. Возвращение в сообщество: Построение систем поддержки для людей с психиатрической инвалидностью. - К.: Сфера, 2001. - 442 с.

 34. Карманное руководство к МКБ-10: Классификация психических и поведенческих расстройств с глоссарием и исследовательскими диагностическими критериями (ИДК) / Сост. Дж.Э.Купер; Под. ред. Дж.Э.Купера / Пер. с англ. - К.: Сфера, 2000. - 464 с.

 35. Кирпиченко А.А., Кирпиченко А.А. Психиатрия: Учебник. - Мн.: Выш. шк., 2001.-606 с.

 36. Клиническая и судебная подростковая психиатрия / Под ред. проф. Гурьевой В.А. - М.: Генезис, 2001. - 480 с.

 37. Клиническое руководство по психическим расстройствам / Под ред. Давиду Барлоу – Санкт-Петербург: «ПИТЕР», 2008 – 911с.

 38. Козідубова В.М., Баричева Е.М, Козідубова СМ. Возможности совершенствования подготовки врачей общей практики по психиатрии. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наука і практика в сімейній медицині", Х-в, 2003, С. 56-57.

 39. Козидубова В.М., Долуда С.М. Современные формы шизофрении в возрастном аспекте. – Монография. – Х.: СПДФЛ Мосякин В.Н., 2008.-160с.

 40. Козидубова В.М., Барычева Э.Н. Суицидальное поведение у подростков. – Монография. – Х.: ФЛ-П Шейнина Е.В. – 2009. – 243с.

 41. Козидубова В.М.,  Кубрак О.В. Диагностика и коррекция семейной дезадаптации у женщин в период ремиссии при шизофрении. – Монография. – Х.: ФЛ-П Шейнина Е.В. – 2009. – 288с.

 42. Козидубова В.М., Гончаров В.Е. Применение сверхвысокочастотного электромагнитного поля в комплексном лечении шизофрении. – Монография. – Х.: ФЛ-П Шейнина Е.В. – 2009. – 284с.

 43. Козидубова В.М., Николаева Л.Г, Вовк В.И., Майстат Т.В. Клинико-психологические особенности больных ВИЧ-инфекцией и их психокоррекция. – Монография. – Х.: ФЛ-П Шейнина Е.В. – 2009. – 216с.

 44. Козидубова В.М., Шейнина Т.Л. «Психические расстройства у детей, перенесших критические состояния». — Х.: ФЛ-П Шейнина Е.В., 2009 — 224с.

 45. Козидубова В.М., Долуда С.М., Светличная Е.В. «Клинико-психологические особенности детей и подростков, больных эпилепсией с интеллектуальным снижением и их коррекция». Монография – Х.: ФЛ-П Шейнина Е.В., 2009 —       206 с.

 46. Кондратенко В.Т., Донской Д.И., Игуменов С.А. Общая психотерапия. - М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2001. - 464 с.

 47. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиатрия. - М.: "Академический проспект", Екатеринбург: "Деловая книга", 2000. 460 с.

 48. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании / Пер. с англ. - К.: «София», 2001. - 320 с.

 49. Лейн Д., Миллер Э. Детская и подростковая психотерапиия / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2001. -448с.

 50. Лексиконы психиатрии ВОЗ / Пер. с англ. - К.: Сфера, 2001. - 398 с.

 51. Лекции по наркологии / Под. ред. проф. Н.Н. Иванца. - М.: "Нолидж", 2000.

 52. Либих С.С. под ред. Руководство по сексологии. - СПб.: Питер, 2001. - 480 с.

 53. Литовченко Т.А. Симптоматические и криптогенные фокальные эпилепсии - Нейро News №2/1, 2010 стр. 40-46.

 54. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. – М.: Питер, 2008. – 621с.

 55. Любан-Плоцца Б., Пёлдингер В., Крёгер Ф., Ледерак-Хофман К. Психосоматические расстройства в общей медицинской практике / Пер. с нем. - СПб.: Изд-е СПб НИИ, 2000. - 287 с.

 56. Макаров В.В. Избранные лекции по психотерапии. - М.: "Академический проспект", Екатеринбург: "Деловая книга", 2000. - 432 с.

 57. Макаров В.В. Психотерапия нового века. - М.: Акад. Проект, 2001. - 496с.

 58. Мамайчук И.И. Экспертиза личности в судебно-психиатрической практике. - СПб.: Речь, 2002. - 255 с.

 59. Медико-соціальна експертиза психічних та поведінкових розладів: Навчально-методичний посібник / За ред. д.мед.н., проф. Л.М.Юр'євої. - Дніпропетровськ, 2004. -143 с.

 60. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств: Клинические описания и указания по диагностике. ВОЗ / Пер. с англ. - К.: Факт, 1999. - 272 с.

 61. Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология и психосоматическая медицина. - М.: «МЕДпресс-информ», 2002. - 608 с.

 62. Методи лікування, що становлять підвищений ризик для здоров'я особи, та їх застосування при наданні психіатричної допомоги: Методичні рекомендації. - Харків: 2001. - 18 с

 63. Микиртумов Б.Е., Кощавцев А.Г., Гречаный СВ. Клиническая психиатрия раннего детского возраста. - СПб.: Питер, 2001. - 256 с.

 64. Мосолов С.Н. Клиническое применение антидепрессантов. - СПб.: Медицинское информационное агенство, 1995. - 568 с.

 65. Моховиков А.Н. - составитель. Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. - М.: «Когито-Центр», 2001.-569 с.

 66. Нагнибеда А.Н., Нитруца М.И. Скорая  психиатрическая помощь на догоспитальном этапе: Руководство. - СПб.: СпецЛит, 2000. - 208 с.

 67. Надання допомоги лікарями загальної практики психічно хворим / За ред. д.мед.н., проф. І.С. Вітенко. - X.: Прапор, 2004. - 248 с

 68. Наказ МОЗ і МВС України від 19.12.2000. № 346/877 "Про заходи запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади".

 69. Наказ МОЗ України від 08.10.01. № 397 "Про затвердження нормативи» правових документів з окремих питань щодо застосування примусових заход медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади". - К., 2002.

 70. Напрєєнко О.К. ред. Психіатрія. - К.: "Здоров' я", 2001. -584 с 93. Наркология / Под ред. Л.С. Фридмана и др. / Пер. с англ. - М. - СПб., 1998.-317 с.

 71. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (за станом на 1 грудня 2001) / Яценко С.С. / Відповід. редактор. - К.: "А.С.К.", 2002.-936 с.

 72. Нахимовский А.И., Шишков В.В. Практическая психотерапия. - СПб.: Питер, 2001.-512 с.

 73. Невідкладні стани в психіатрії / За ред. Д.мед.н., проф. Л.М. Юр'євої - К., 2000.-151 с.

 74. Невротичні, соматоформні розлади та стрес: Навчальний посібник / За ред. д.мед.н., проф. Л.М. Юр'євої. - К.: ТОВ ММК, 2005. - 96 с

 75. Нові підходи до діагностики, лікування та реабілітації психічних захворювань: Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю, (Харків, 28-29 січня 2010р.)/Міністерство охорони здоров’я України, Харківська медична академія післядипломної освіти -  Х.: ФОП Шейніна О.В., 2009.- 368 с.

 76. Овсянников С.А., Цыганков Б.Д. Пограничная психиатрия и соматическая патология: Клинико-практическое руководство. - М.: Триада-фарм, 2001. - 100 с.

 77. Основи клінічної психофармакології / За редакцією доктора медичних наук, професора В.М. Козідубової. – Х.: ФОП Шейніна О.В., 2009.-112с.

 78. Осокина О.И. Шизофрения: анализ спектра психозов: Монография. Краматорск : «Каштан», 2016. – 340. с.

 79. Правила застосування фізичного обмеження та ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади: Методичні рекомендації. - К., 2001. -11с.

 80. Практикум по арт-терапии / Под ред А.И.Копытина. - СПб.: Питер,2000.- 448 с.

 81. Психиатрия позднего возраста/Под ред. Робина Джекоби, Катрин Оппенгаймер / Пер. с англ. - В 2-х т. - К.: Сфера, 2001. - Т. 1. - 390 с.

 82. Психиатрия. Национальное руководство (+ CD-ROM). / ГЭОТАР-Медиа, 2009 г.- 1022 стр.

 83. Психіатрія (клініко-діагностичні алгоритми): Навчально-методичний посібник / За ред. д.мед.н., проф. Л.М. Юр'євої. - Д.: АРТ-ПРЕС, 2002. -168с.

 84. Психология: Словарь / Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. -М., 1990.

 85. Психотерапия детей и подростков / Под. ред.Х. Ремшмидта / Пер. с нем. -М.: Мир, 2000.-656 с.

 86. Психотерапия / Под редакцией Б.Д. Карвасарского. - СПб., 2000. - 536с.

 87. Пушкарев А.Л., Доморацкий В.А., Гордеева Е.Г. Посттравматическое стрессовое расстройство: Диагностика, психофармакотерапия, психотерапия. - М.: Изд-во инс-та психотерапии, 2000. - 114 с.

 88. Рачкаускас Г.С. Клініко-патогенетична оцінка а особливості лікування шизофренії на сучасному етапі: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. - X., 2005. - 38.

 89. Рачкаускас Г.С. Параноїдна шизофренія: клініко-патогенетична характеристика та лікування на сучасному етапі. - Харків, Луганськ: Елтон-2, 2004. - 432 с

 90. Ремшмидт X. Детская и подростковая психиатрия/Пер. с нем. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.-624 с.

 91. Роберт Гудман, Стивен Скотт. Детская психиатрия. Издательство: Триада-Х., 2008г.-350с.

 92. Самойлов В.И. Синдромологическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей. - В 2-х т. - СПб.: СпецЛит, 2001. - Т.1 и Т.2. по 304 с.

 93. Самохвалов В.П. под ред. Краткий курс психиатрии. - Симферополь: «СОНАТ», 2000. - 344 с.

 94. Семке В.Я. Основы персонологии. - М.: Академический проспект, 2001.-476 с.

 95. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию: В 2-х т. / Учебник для студентов мед. вузов. - М.: Академический проспект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. -Т.1. 416 с, Т.2. 381 с.

 96. Снежневский А.В. Психиатрический диагноз // Психиатрия. – 2009. - №2. – с. 68-74.

 97. Снежневский А.В. Шизофрения. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 196с.

 98. Смулевич А.Б. - под ред. Пограничная психическая патология в общемедицинской практике. - М.: Изд. Дом «Русский врач», 2000. - 160 с.

 99. Стычинский Б.С, Зуб И.В., Рогань В.Г. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. - Киев - Севастополь: «Ин-т юрид. исследований, 2001. - 1024 с.

 100. Ургентна психіатрія (клініка, психодіагностика, терапія невідкладних станів). / Дзюб Г.К., Кузнецов В.М., Нестерчук Н.В. / К.,2010.-190 с.

 101. Финзен А. Психоз и стигма. / Пер. с нем. - М.: Алетайа, 2001 - 216 с.

 102. Хайгл-Эверс А., Хайгл Ф., Отт Ю., Рюгер У. Базисное руководство по психотерапии / Пер. с нем. - СПб.: Изд-во «Речь», 2001. - 784 с.

 103. Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. Психиатрия. руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011 г. -496 с.

 104. Шохор-Троцкая (Бурлакова) М.К. Речь и афазия. - М.: Изд-во ЭКСМО - Пресс, В.Секачев, 2001.-416 с.

 105. Шувалов А.В. Психиатрия, наркология, сексопатология: Новая классификация МКБ-10. Справочник практического врача. - М.: Сов. спорт, 2001.-432 с.

 106. Энтони В., Коэн М., Фаркас М. Психиатрическая реабилитация / Пер. с англ. - К.: Сфера, 2001. - 298 с.

 107. Юрьева Л.Н. История и культура: Психические и поведенческие расстройства. - К.: Сфера, 2002. - 314 с.

 108. Юр'єва Л.М. "Профессиональное выгорание у медицинских работников: формирование, профилактика, коррекция". - К.: Сфера, 2004.-272 с.

 109. Юрьева Л.Н. Реабилитация больных шизофренией, совершивших общественно-опасные действия: Монография. - Київ, 1996. - 146 с.

 110. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии/Пер. с англ. - СПб. -М., 2000.-640 с.

 111. L. Stephen. Терапия эпилепсии вальпроевой кислотой у лиц пожилого возраста - Нейро News №2/1, 2010 стр. 48-49.

 112. Essentials of  Medical Psychology // Edited by Prof. Gavenko V.L. – Kharkiv: “Region-inform”, 2003. – 188 p.

Рекомендована література

 

Базова

 1. Основы биоэтики и биобезопасности : Учебное пособие. / Под ред. О.И. Осокиной, В.А. Абрамова. – Краматорск: Каштан, 2016. – 356 с.

 2. Запорожан В.Н. Биоэтика: Учебник / В.Н.Запорожан, Н.Л.Аряєв –  Одеса: Одесский медуниверситет, 2005. –  295 с.

 3. Терешкевич Г. Т. (с. Діогена). Основи біоетики та біобезпеки : підручник / Г. Т. Терешкевич. – Тернопіль : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2014. – 399 с. 

 4.  Запорожан В.М., Аряєв М.Л. Біоетика та біобезпека: Підручник / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. – К.: Здоров’я, 2013. – 456 с.

 5.  Запорожан В. М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна антропологія. — 2005.—№ 1-2(5-6). —С 3-18.

 6. Zaporozhan V. M. Bioethics: Textbook / V. M.  Zaporozhan, M. L. Aryayev – Odessa: The Odessa State Medical University, 2008. – 288 c.

 7. Запорожан В.Н. Путь к нооетике / В.Н.Запорожан. –  Одесса: Одесский медуниверситет, 2008. – 284 с.

 8. Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе.

 9. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достижений биологии и медицины.

 10. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року.

 11. Конвенція про права дитини. Прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї від 20 листопада 1989 року. Набулася чинності для України з 27 вересня 1991 року.

 12. Лиссабонская декларация относительно прав пациента. Принята 34-й Всемирной медицинской ассамблеей.

 13. Декларация о правах инвалидов (резолюция 3447 (ХХХ) Генеральной  Ассамблеи ООН

             от 9 декабря 1975 года).

14.  Декларация о правах умственно отсталых лиц (резолюция 2856 (ХХVI)  Генеральной  

             Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года).

15. Конституция – Основной Закон Украины (ст.1 и 3 Конституции Украины).

16. Закон Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья».

 

Допоміжна

 

 1. Антологія біоетики /[За ред. Ю.І.Кундієва]. – Львів.: БАК, 2003. – 592 с.

 2. Андреев Ю.А. Три кита здоровья / Ю.А. Андреев. – СПб.: Изд-во «РЭСПЕКС», 1994. – 382 с.

 3. Аргунова Ю.Н. Права граждан с психическими расстройствами 9вопросы и ответы). – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю.Н.Аргунова. – М.: Фолиум, 2007. – 147 с.

 4. Ардашева Н. А. Эвтаназия, как метод искусственного прерывания жизни. Правовые условия ее применения / Ардашева Н. А. //Вестник РАМН. – 1996. – №12. – С. 60-67.

 5. Аряєв М. Л. Психологічні та біотичні проблеми у перинатальній медицині У кн. Неонатологія. Підручник / М. Л. Аряєв : Київ АДЕФ – Україна, 2003. –С. 115 – 131.

 6. Аряєв Н. Л. Психологические и биоэтические проблемы в перинатальной медицине В кн. Неонатология Ученик / H. Л. Аряєв : Одеса. – Одеський медуниверситет, 2006. – С. 119 – 136.

 7. Аряев Н. Л. Медико-этические и правовые проблемы в неонатологической практике / Н. Л. Аряєв //Другий національний конгрес з біоетики. – Київ: НАН України, АМН України, Комісія з питань біоетики при Kабінеті Міністрів України, 2004. – С. 103.

 8. Барбур И. Этика в век технологий / И. Барбур. – М.:ББИ, 2001. – 382 с.

 9. Бек У. Общество риска. На пути к другому человеку / У. Бек. – М.: Прогресс – Традиция , 2000. – 255 с.

 10. Берн І. Права людини в сфері охорони здоров’я : практ. посіб./ [За наук. ред. І.Сенюти]. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 507 с.

 11. Биомедицинская этика / [Под ред. В. И. Покровского]. – М.: Медицина, 1997. – 224 с.

 12. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / [Под ред. Б. Г. Юдина]. – М.: Медицина, 1998. – 225 с.

 13. Биоэтика. Учебник /[Под. ред. П.В.Лопатина]. –4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР Медицина, 2010. – 272 с.

 14. Базанов П.А. Суррогатное материнство – блажь или выход из тупика?/ П.А. Базанов// Женское здоровье. – 2006. - №1. – С. 74.

 15. Боднар Г.В. Паліативна медична допомога / Г. В. Боднар, І. С. Вітенко, О. Ю. Попович : Донецьк, 2003. – 110 с.

 16. Вековшинина С.В. Биоэтика: начала и основания (философско-методологический анализ)/ С.В. Вековшинина, В.Л.Кулиниченко. – К. : Сфера, 2002. – 152 с.

 17. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих / І. С. Вітенко, О. О. Чабан, О. О. Бусло : Тернопіль. – „Укрмедкнига”, 2002. – 187с.

 18.  Вітенко І.С., Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря / І. С. Вітенко : Харків. – Золоті сторінки. – 2002. – 288с.

 19. Возіанов О.Ф. Клінічні випробування стовбурових клітин: початок регенеративної та відновної медицини / О. Ф. Возіанов, Г. В. Єльська, О. Л. Кухарчук // Здоров’я України. – 2008. – №12 (193). – С. 62 – 63.

 20. Волосовець О. П. Завдання з біоетики та медичної деонтології для педіатрів / О.П. Волосовець, Н.В. Нагорна та інші // Донецьк. – 2004. – 52 с.

 21. Гардащук Т. Екологічна політика та екологічний курс: сучасний контекст / Т.Гардащук. – К.: ТОВ ВПЦ «Техпринт», 2000. – 126 с. 

 22. Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник / В.С. Джигирей, В.І.Жидецький. – Львів.: афіша. – 2000. – 255 с.

 23. Джиллетт Г. Медицинская этика /Г. Джиллетт, Г.Джонс, А. Кемпбелл. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 400 с.

 24. Дотримання етичних та законодавчих норм та вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень : метод. рекоменд. /В.Л.Кулініченко, В.Д. Мішалов, Ю.Б.Чайковський, С.В.Пустовіт та інш. – К.: НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2007. – 29с.

 25. Гешелин С.А. Этика в хирургии / С. А. Гешелин // Здоров’я України. – 2005. – №3. – С. 6.

 26. Екологічне громадське здоровя: від теорії до практики /[ За ред. К.Чу, Р. Симпсона]. – Камянець-Подільський: Абятка. – НОВА, 2002. – 290 с.

 27. Етичні комітети. Становлення, структура, функції /[ За ред. В.Л.Кулініченка, С.В.Вековшиніної] . – К.: Видавець Карпенко В.М. – 2002. – 243 с.

 28. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посібник / Є.П. Желібо, Н.М.Заверуха, В.В.Зацарний. – К.: Каравела. – 2002. – 327 с.

 29. Завалюк А.Х. Етично-правові аспекти лікарської діяльності в Україні / А.Х. Завалюк, Г.Х.Кривда, І.О.Юхимець. – Одеса, 2008. – 191 с.

 30. Законодавство України про охорону здоров’я. – К.: Юріком Інтер, 2000. – 374 с.

 31. Запорожан В.Н. Биоэтика в ХХ столетии: от глобальной биоэтики к нооэтике / В.Н.Запорожан  // Інтегративна антропологія. – 2004. –  №2 (4). – С. 3 – 9.

 32. Запорожан В. М. Від біоетики до нооетики /В.М.Запорожан // Вісник НАН України. – 2004. – №12. – С. 22 – 30.

 33. Запорожан В. Н. Нооэтика в этическом кодексе медицины XXI столетия // В.Н.Запорожан. - О: ОНМедУ, 2011. – 168 с. 

 34. Запорожан В.М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна Антропологія, 2005. –  №1-2(5-6). –  С. 3-10

 35. Запорожан В.Н. ВИЧ-инфекция и СПИД / В.Н. Запорожан, Н.Л.Аряев. – К.: Здоров’я, 2003. – 802 с.

 36. Згречча Е. Біоетика : підручник / Е. Згречча, А. Дж.Спаньйоло, М.Л.П’єтро; пер. з італ. В.Й. Шовкун. – Львів.: Медицина і право, 2007. – 672 с.

 37. Зильбер А.П. Трактат об эвтаназии /А.П. Зильбер. – Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. Гос. Ун-та. – 1998. – 464 с.

 38. Иванов В.И. Этические аспекты исследований генома человека в генотерапии / В. И. Иванов В кн.: Итоги науки и техники. Геном человека. – М.: ВИНИТИ, 1994. – с. 149 – 157.

 39. Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. – М. : Медицина, 1990. – 220 с.

 40. Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации /Г. Йонас. – М: Айрис-прес, 2004. – 480 с.

 41. Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление: монография / О.С. Капинус. – М.: Буквоед, 2006. – 153 с.

 42. Клонирование человека. Вопросы этики. – Париж: ЮНЕСКО, 2004. – 20 с.

 43. Кисельов М.М. Національне буття серед екологічних реалій / М.М. Кисельов, Ф.М. Канак. – К.: Тандем, 2000. – 320 с.

 44. Корсак К. В. Основи сучасної екології : навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і доп. / К. В. Корсак, О.В.Плахотник. – К.: МАУП, 2004. – 340 с.

 45. Короткий Т.Р. Социально-правовые аспекты клонирования человека /Т.Р. Короткий Т.Р.. – Одесса.: ЛАТСТАР, 2001. – 253 с.

 46. Кундієв Ю.І. Біоетика – новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук //Вісник НАН України. – 2002, №11. – С. 11 – 17.

 47. Кундієв Ю.Кундієв Ю., Кисельов М. Біоетика: витоки, стан, перспективи / Ю. Кундієв, М. Кисельов //Вісн. НАН України. – 1999. – №8. – с. 6-8

 48. Кэмпбел А. Медицинская этика / А. Кэмпбел, Г.Джиллет, Г.Джонс [Под ред. Ю.М.Лопухина, Б.Г.Юдина]. – М.: ГЭОТАР, 2006. – 128 с.

 49. Материалы Второго международного симпозиума по биоэтике, посвященного памяти Поттера (г. Киев, 4 – 6 марта 2002 г.). – К., 2002. – 243 с.

 50. Міхеєнко О.І. Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини /О.І. Міхеєнко. – К.: Університетська книга, 2009. – 400с.

 51. Мишаткина Т.В. Биомедицинская этика: учеб. пособ./ Т.В. Мишаткина, С.Д.Денисов, Я.С. Яскевич. – Минск: Тетра Системс, 2003. – 320 с.

 52. Москаленко В.Ф. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-методичні проблеми / В.Ф. Москаленко, М.В.Попов. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 218 с.

 53. Любан – Плоцца Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан – Плоцца, В. Запорожан, Н. Аряев.  – К.: АДЕФ – Украина, 2001. – 292 с.

 54. Нейсбит Дж. Высокая технология, глубокая гуманность: технологии и наши поиски смысла /Дж. Нейсбит. – М.: АСТ: транзиткнига, 2005. – 381 с.

 55. Общепрактическая и семейная медицина / [Под ред. М. Кохена]; пер. с немецк. – Минск, 1997. – 458 c.

 56. Омельченко Л.І. Етичні аспекти проведення наукових досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів серед дітей /Л.І.Омельченко, Н. В. Харченко, А. Г. Ципкун // Перинатологія та педіатрія. – 2005. – №1/2 (23). – С. 113 – 118.

 57. Основи загальної і медичної психології /За ред. І. С. Вітенка, О. С. Чабана.: Тернопіль. – Укрмедкнига, 2003. – 344 с.

 58. Планирование и проведение клинических исследований лекарственных средств /[Под ред. Ю.Б.Белоусова]. – М – 2000. – 560 с.

 59. Рікер П. Право і справедливість /П.Рікер. – К.: Дух і літера, 2002. – 218 с.

 60. Рішення Ради національної безпеки і оборони України № 220/2009 від 06.04.2009 „Про біологічну безпеку України”.

 61. Рокицкий М. Р. Этика и деонтология в хирургии / М. Р.  Рокицкий М.: Медицина, 1998. – 158 c.

 62. Ромек Е.А. Психотерапия: теоретическое основание и социальное становление / Е.А.Ромек. – Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 2002. – 376 с.

 63. Руководство по медбиоєтике : учеб. Пособ. /[Под ред Ю.М.Лопухина; пер. с англ. Т.В.Бульгина]. – М.: ГЭОТАР, 2006. – 128 с.

 64. Сгречча Э. Биоэтика. Учебное пособие /Э. Сгречча, В. Тамбоне. – М.:Библейско-богословский ин-т, 2002. – 451 с.

 65. Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы / И.В. Силуянова. – М., 2001. – 192 с.

 66. Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності. Навч. Посібник / Ю.С. Скобло, Т.Б.Соколовська, Д.І.Мазоренко, Л.М.Тищенко, М.М.Троянов. – К.: Кондор, 2003. – 421 с.

 67. Социальная концепция Русской Православной Церкви. – М.: Даниловский благовестник, 2001. – 188с.

 68. Сторожаков Г.И. Создание и деятельность этических комитетов /Г.И. Сторожаков,В.В.Зубков, Д.Ю.Белоусов, Е.А.Малышева //Вестник РГМУ. – 2001. - №3 (18). – С. 18 – 22.

 69. Тейлор Ч. Етика автентичності / Ч. Тейлор. – К.: Дух і Літера, 2002. – 128 с.

 70. Тейлор Ч. Джерела себе / Ч. Тейлор. – К.: Дух і Літера, 2005. – 696 с.

 71. Тищенко П.Д. Биообласть в епоху биотехнологий / П.Д. Тищенко. – М.: Ин-т философии РАН, 2001. – 187 с.

 72. Трансплантология 2010: итоги и перспективы /[Под ред. С.В.Готье]. – М.:Триада, 2011. – 461 с.

 73. Требования биоэтики: Медицина между надеждой и опасениями /[ Под ред. Ф. Бриссе-Виньо]. – К.: Сфера, 1999. – 248 с.

 74. Формування здорового способу життя: проблеми і перспективи /О.Яременко, О.Балакірєва, О.Вакуленко та інш. – К.: український інститут соціальних досліджень, 2000. – 207 с.

 75. Франкл В. Доктор и душа / В. Франкл. – С.Пб: Ювента, 1997. – 245с

 76. Фуллер Л.Л. Мораль права /Л.Л. Фуллер. –К.: Сфера, 1999. – 232 с.

 77. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия  биотехнологической революции / Ф. Фукуяма. – М.: ООО «Изд-во АСТ»: ОАО «Люкс», 2004. – 349 с.

 78. Харт Л.А. Концепция права / Л.А. Харт. – К.:1998. – 231 с.

 79. Хартія працівників служби охорони здоров’я. – Львів: Свічадо, 2001. – 96 с.

 80. Хесле В. Философия и экология / В. Хесле. – М.: Наука, 1993. – 205с.

 81. Хрусталев О.М. От этики до биоэтики. Учебник для вузов / О.М. Хрусталев. – М.: Феникс, 2010. – 446 с.

 82. Шамов И.А. Биоэтика. Учебное пособие /И.А. Шамов. – М.: Медицина, 2002, 2009. – 369 с.

 83. Циппеліус Р. Філософія права /Р. Циппеліус. – К.: Тандем, 2000. – 300 с.

 84. Этико-правовые аспекты проекта „Геном человека” / Международные документы и аналитические материалы /Отв. Ред. Б. Г. Юдин. – М. медицина, 1998. – 145 с.

 85. Этические аспекты испытаний биомедицинских средств профилактики ВИЧ. Руководящий документ ВОЗ /ЮНЭЙДС. –UNAIDS/08.05R/ JC1534R (2008).

 86. Яровинский М.Я. Лекции по курсу „Медицинская этика”(биоэтика).  Учебное пособие / М. Я. Яровинский. – М.: Медицина, 2004. – 528с.

 87. Яровинский М.Я.  „Медицинская этика”(биоэтика).  / М. Я. Яровинский. – М.: Медицина, 2006. –  448 с.

 88. Bennet L.E. Transplantation with older donor hearts for presumed stable recipient: an analysis of the Joint International Society for Heart and Lung Transplantation / Bennet  L. E. United Network for Organ Sharing Thoracic Registry / L. E. Bennet, E. B. Edwards, J. D. Hosenpud //J. Heart Lung Transplant. – 1998. – №17. – P. 901 - 905.

 89. Bioethics. An Anthology/Ed. By H. Kuhze, P Singer. – Oxford: Blackwell Publ. Ltd, 1999. – 600 p.

 90. Brock L. The Least a Parent Can Do: Prenatal Genetic Testing and the Welcome to our children / L. Brock, M. D.  Eidl //Ethics & Medicine. – 1997. – Vol. 13, №3. – P. 59-66.

 91. Convention for Protection of Human Rights of the human Being with regard to the application of biology and medicine:  Convention of Human Rights and Biomedicine. DIR/JUR 996/14, Strasburg, November 1996 (Перевод В.Н. Игнатьева).

 92. Iglesias T. Hippocratic Medicine and the Teaching of Medical Ethics / T. Iglesias // Ethics & Medicine. – 1996. – Vol. 12, №1. – P. 4-9.

 93. Harris J. Is there a coherent social conception of disability? / J. Harris //Journal of Medical Ethics. – 2000. – Vol. 26. – P. 95-100.

 94. Kovalyova O. Medical Ethics / O. Kovalyova 2001. – Kharkiv, 128 p.

 95. Leffel J. Engineering Life: Defining “Humanity” in A Postmodern Age / J. Leffel // Ethics & Medicine. – 1997. – Vol. 13, №3. – P. 67-71.

 96. Mappes T.A. Biomedical ethics / T.A. Mappes., D. De Gracia. – Me Graw Hill. 2001/ - 707 P.

 97. Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research. - Geneva: WHO, 2000. – 31 P.

 98. Rawl J.D. Justice as Fairness: A. Restatement / J.D. Rawl. – Harvard University Press. 2003/ - 2014 p.

 99. Rendtorf J.P. Basic ethical principles in Europpean bioethics and bioiaw. Autonomy, dignity, integrity and vulnerability/ J.P. Rendtorf, P. Kemp . – Guissona: Impremta Barlona, 200/ - 428 p.

 100. Responsible conduct with animals in research /Ed By L.A. Hart.-N.-Y.: Oxford Univ. Press, 1998. – 193p.

 101. Robert V. Veatch The basics of bioethics / V. Robert Veatch. –  Kennedy Institute of Ethics Georgetown University : Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. – 2003. – 205 p.

 102. Thomas A. Mappes Biomedical Ethics / Thomas A. Mappes, David De Grazia. //Mc Graw Hill. – 2001. – 707p.

 103. Veath R.M. The Basics of Bioethics / R.M. Veath New Jersey: Prentice Hall, 2003/ - 205 p.

 104. Vogel F., Motulsky A.G. Human Genetics: problems and approaches / F. Vogel, A. G. Motulsky. – 1997. – 851 p.

 105. Zaporozhan V. M. Nooethics: as modern stage of development of bioethics. / V. M. Zaporozhan // LEADERSHIP. – N 1. – 2004. – Р 14 – 17.

 106. Zaporozhan V. M. Nooethics and Global Bioethics / V. M. Zaporozhan // 2nd International Congress [“EUROPEAN CITIZEN’S QUALITY OF LIFE E. C. Qua. L”], (GREECE. 2005). –  P. 84 -85.

 107. Zaporozhan V. M. From Bioethics – to Nooethics / V. M. Zaporozhan: Varna, Scripta Scientifica Medica, 2008. –  vol. 40 (1). –  Р. 7–12.

 

Інформаційні ресурси

 

«Основи біоетики та біобезпеки»
«Медична психологія»

 

Рекомендована література

 

Базова

 

 1. Медична психологія. Навчальний посібник (під ред. проф. В.А.Абрамова) – Донецьк, 2010. – 230 с.

 2. Вітенко І.С. Медична психологія. – К., Вища школа, 1997. – 320с.

 3. Медична психологія Навчальний посібник (під ред. проф. С.Д. Максименка) – Вінниця, 2008. – 520 с.

 4. Гавенко В.Л. Практикум з медичної психології. – Харків, 2004. – 280с.

 5. Загальна та медична психологія (практикум). Під ред. І.Д. Спіріної, Вітенко І.С.   Дніпропетровськ: Арт-Пресс, 2002 – 175с.

 6.  Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. М.: МЕДпресс,     1998 – 587с.

 7. Лурия А.Р. Внутренняя картина болезни и ятрогенные заболевания.-М.: Медицина, 1977.-146с.

 8. Середина Н.В., Шкуренко Д.А. Основы клинической психологии: общая, клиническая, патофизиологическая // Ростов Н/Д.-Феникс.-2003.-512с.

 9. Клиническая психология: ученик / Под ред. Б.Д.Карвасарского.- СПб.: Питер,2002.-960с.

 

Допоміжна

 

 1. Елисеев Ю.Ю. Психосоматические заболевания: Полный справочник.- М.: ЭКСМО,2003.-608с.

 2. Изард К.Э. Психология эмоций// СПб.: Питер,2007.-464с.

 3. Вассерман П.И.Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: теория, практика и обучение// СПб.- филологический факультет, СПбГУ. Москва.- Издательский центр «Академия».-2004.-756с.

 4. Клиническая психология / Под ред. М.Перре,У. Бауманна.- СПб.: Питер 2002.-1312с.

 5. Мягков И.Ф., Боков С.Н. Медицинская психология: основы патопсихологии и психопатологи. Уч. для ВУЗов.- М.,1999.-232с.

 6. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования-М.: Академический проект ,1999.-240с.

 7. Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панков О.Ф. Клиническая психология.-М.: МЕДпресс-информ, 2003.-416с.

 8. Лапин И.П. Плацебо и терапия.- СПб.: Издательство « Лань»,2000.-224с.

 9. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. Підручник для студентів медичних вузів. – К:Здоров’я,  1994  – 294с.

 10. Лурия А.Р. Лекции по общей психологи// СПб.: Питер,2007.-320с.

 11. Медицинская психология (Методические указания) / Автор составитель Т.П. Пушкина .- Новосибирск: Научно-учебный центр психологи НГУ,1996.

 12. Мерта Дж. Справочник врача общей практики .-М.: Практика, 1998.-1230с.

 13. Основи загальної і медичної психології /За ред. І.С.Вітенка і О.С.Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 344 с.

 14. Леонгард К. Акцентуированные личности /Пер. с нем. – Киев: Вища школа, 1981. – 390 с.

logo_dnmu.png
bottom of page