top of page
Напрямки діяльності кафедри

                                           

 • Робота кафедри здійснюється по таким основним напрямам: навчальна, навчально-методична, виховна, науково-дослідна, лікувальна. Кафедра:

 • - проводить за всіма формами навчання лекції, лабораторні та практичні заняття, семінари, консультації, розбір конкретних виробничих ситуацій, обмін досвідом, виїзні заняття, а також стажування студентів та інші види навчальних занять, передбачених навчальними планами;

 • - проводить керівництво написанням рефератів, самостійною роботою студентів;

 • - проводить заліки, модульні контролі, екзамени;

 • - розробляє і передає на затвердження в установленому порядку навчальні, робочі програми з дисциплін кафедри, які відображають останні досягнення науки, техніки, культури і перспективи їх розвитку, враховуючи потреби народного господарства, різних галузей медицини, регіональні умови і особливості навчання лікарів, провізорів, медсестер тощо;

 • -        забезпечує безперервне удосконалення якості викладання; забезпечує підвищення рівня лекцій, як провідної форми навчання; активізацію лабораторних, практичних, семінарських занять і позааудиторної самостійної роботи студентів як ефективних форм закріплення знань, придбання необхідних практичних навичок, розвиток творчих здібностей студентів, організовує і керує  підготовкою студентами наукових робіт, за потреби – практикою студентів;

 • проводить підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, встановлює творчі зв'язки з кафедрами інших навчальних закладів, науково-дослідними установами; вивчає, підсумовує досвід роботи кращих викладачів; надає допомогу молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю, основами наукових досліджень;

 • проводить комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри, яке включає підготовку підручників і навчальних посібників, розробку навчально-методичної літератури щодо проведення всіх видів навчальних занять, а також інших посібників, які передбачають використання сучасних технологій навчання, раціональне використання методичних прийомів, найкращих форм і методів викладання та ефективне використання сучасної навчальної техніки, лабораторного обладнання і комп'ютерних технологій:

 • - здійснює пропаганду наукових знань шляхом участі професорсько-викладацького складу та інших співробітників кафедри в роботі науково-технічних товариств, семінарів, конференцій, виступів перед колективами підприємств, установ, організацій та у періодичних виданнях;

 • - проводить наукові дослідження з найважливіших фундаментальних та прикладних питань медицини і фармації, а також в інших напрямах за профілем кафедри, з проблем дидактики та педагогіки у вищій школі, навчання в тісній взаємодії із завданнями підготовки лікарських і фармацевтичних кадрів;

 • - заслуховує наукові доповіді кандидатів до вступу в докторантуру, розглядає плани роботи над дисертаціями та розглядає дисертації, які подані до захисту співробітниками кафедри;

 •          - обговорює закінчені науково-дослідні роботи і надає рекомендації для їх опублікування, бере участь у запровадженні результатів досліджень у практику;

 • Викладачі кафедри  приймають участь у науково-методичних і науково-практичних конференціях, з’їздах, конгресах, як в Україні, так і за кордоном.

 •  Завідувачем кафедри та відповідальним за наукову роботу на кафедрі створюються  умови для залучення студентів, лікарів-інтернів до наукової роботи (організація роботи наукових гуртків, керівництво науково-дослідною роботою студентів, слухачів тощо).

 • Працівниками кафедри організується співпраця у різних формах з кафедрами, структурними підрозділами інших вищих навчальних закладів, науково-дослідними установами, громадськими об’єднаннями у сфері наукової діяльності та проведенні наукових досліджень.

 • Працівники кафедри приймають участь у роботі експертних, громадських радах, комісіях, робочих групах МОН України, МОЗ України, інших органів влади, спеціалізованих вчених радах із захисту докторських/кандидатських дисертацій, редакційних/наукових радах журналів тощо.

 • Викладачами кафедри проводиться підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, Видання методичних рекомендацій, інформаційних листів, затверджених МОЗ України і Укрмедпатентінформом.

 • Працівниками кафедри забезпечується підготовка студентів для участі в олімпіадах, конференціях, наукових конкурсах.

 • Викладачами кафедри організується керівництво самостійною науково-дослідною роботою студентів.

 • Працівники кафедри з числа професорсько-викладацького складу:

 • - беруть участь у проведенні лікувально-діагностичного процесу,

 • - здійснюють обходи, консультації хворих,

 • - організують консиліуми,

 • - визначають і коригують плани і тактику подальшого обстеження і лікування хворих,

 • - разом з іншими співробітниками клінічного закладу несуть відповідальність за якість лікувально-діагностичного процесу,

 • - організують клінічні та науково-практичні конференції лікарів клінічного закладу.

 • Працівники кафедри розробляють науково обгрунтовані методи діагностики, лікування і реабілітації хворих, забезпечують контроль за впровадженням наукових  розробок  в  практику  роботи клінічного закладу.

На базах навчаються студети, набувають первинну спеціалізацію та підвищують свою кваліфікацію лікарі-психіатри, лікарі-психотерапевти, лікарі-наркологи, медичні психологи, проходять інтернатуру з психіатрії, навчаються аспіранти та клінічні ординатори.

Співробітники кафедри здійснюють планову та ургентну консультативну роботу на клінічних базах кафедри та у медичних закладах Донецькій області.

logo_dnmu.png
bottom of page